ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

м. Чернігів                                                                                                                         «___» ______ 2017 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ДЕСНА АКВА СПОРТ”, іменоване надалі Виконавець, в особі директора Базалінського Ігоря Васильовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Замовник, в особі батька/матері/опікуна, що діє на підставі _______________________________, з іншої сторони, разом іменовані надалі Сторони, уклали даний договір про надання послуг (далі – Договір) про наступне:

Терміни, що використовуються у цьому Договорі:

           Договір - цей Договір є публічним договором і містить у собі характеристики договору приєднання, найму, надання послуг, змішаної форми відповідно до ст.ст. 3, 6, 633 Цивільного кодексу України, укладений між Виконавцем та Замовником.

Публічна пропозиція - розміщення на інформаційному стенді спортивно-оздоровчого комплексу "ДЕСНА АКВА СПОРТ" за адресою: 14017, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 34, та/або офіційному сайті (www.aqua-sport.com.ua) тексту Договору про надання послуг, який Виконавець зобов'язується укласти з фізичною особою на умовах, викладених у тексті Договору.

Спортивно-оздоровчий комплекс "ДЕСНА АКВА СПОРТ" (далі - Клуб) - нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: 14017, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 34, обладнане плавальним басейном, фітнес- та тренажерним залами, залом для групових занять, хамамом, масажними кабінетами, тренажерами, іншим спортивним інвентарем та іншим майном, у т.ч. загального та індивідуального користування, власником яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „АГРО СЕРВІС ЦЕНТР” (код ЄДРПОУ 39953606).

Клубна картка – пластикова картка з нанесенням на неї інформації закладу, що надається фізичній особі, після її реєстрації в адміністрації Виконавця,- ідентифікує особу як Замовника Послуг та є виключною перепусткою для проходу на територію Клубу. Клубна картка містить інформацію щодо прізвища, ім’я та по батькові Замовника (які вносяться зі слів Замовника). Фотографія власника, вид та термін дії обраного Абонементу згідно прайс-листа Виконавця зберігається в електронній базі Виконавця.

Навчальна програма зі спортивного плавання „Академія плавання” (далі – навчальна програма) – навчально-тренувальний процес, що включає фізичну та технічну підготовку зі спортивного плавання за спеціальною системою підготовки, вид, обсяг, період заняття якої визначений у Додатку № 2 до Договору або у прайс-листі Виконавця.

Послуга – участь Замовника у навчальній програмі зі спортивного плавання «Академія плавання», згідно оплаченого виду та обсягу занять, що надається Виконавцем на території Клубу, упродовж терміну, визначеного у Додатку № 2 до Договору або у прайс-листі Виконавця.

Абонемент – електронна інформація, що занесена до комп'ютерної програми Виконавця, та яка надає право Замовнику на отримання Послуги протягом визначеного терміну.

Тренер, старший тренер, персональний тренер, інструктор - (надалі - Тренер) - фізична особа, Клієнт клубу, яка володіє певними навиками занять з фізичної культури і спорту та з якою Виконавцем укладено відповідний Договір передбачений Цивільним кодексом України.

Прайс-лист — письмовий документ Клубу, який містить у собі перелік та вартість відповідних послуг, предметів, а також розмір фінансових (штрафних) санкцій, які діють у Клубі та можуть бути застосовані до порушника цього Договору, Правил клубу та інших Правил (Інструкцій) що діють у Клубі.

Гість Клубу — будь-яка особа, яка не є Замовником або працівником Виконавця.

Працівники Виконавця  (персонал Клубу, адміністрація Клубу) – фізичні особи, що перебувають з Виконавцем у трудових відносинах, або представляють його інтереси у відповідності до чинного законодавства України.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику на території Клубу послуги, зокрема, участь у навчальній програмі зі спортивного плавання „Академія плавання” відповідно до обраного Замовником виду та обсягу, а Замовник зобов'язується оплатити послуги в розмірі за цінами, які зазначаються у Додатку № 2, що є невід’ємною частиною Договору, або згідно прайс-листа Виконавця.

1.2. Публікація Виконавцем тексту Публічної пропозиції та розміщення тексту Публічної пропозиції на інформаційному стенді Клубу та/або на офіційному сайті Клубу є пропозицією Виконавця до необмеженого кола фізичних осіб укласти Договір на умовах викладених у тексті Публічної пропозиції.

1.3. Договір укладається шляхом прийняття фізичною особою пропозиції Виконавця укласти Договір на умовах викладених у Публічній пропозиції, текст якої розміщено на інформаційному стенді (куточку споживача) Клубу та/або на офіційному сайті Клубу.

1.4. Фізична особа, яка приймає пропозицію Виконавця укласти Договір, підтверджує, що вона до укладення цього Договору ознайомилась з умовами Публічної пропозиції, Правилами клубу, прайс-листом Виконавця, і свідомо без жодного примусу уклала цей Договір.

1.5. Моментом укладення Договору вважається підписання фізичною особою Додатку № 2 до цього Договору та/або придбання Абонементу на участь у навчальній програмі. З цього моменту фізична особа є стороною Договору, яка іменується Замовник. Публічний договір укладений у такий спосіб має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, особисто підписаному Виконавцем та Замовником.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГИ

2.1. Доступ у Клуб можливий лише при наявності Клубної картки. При кожному відвідуванні Клубу Замовником з метою отримання послуг, проводиться обов’язкове сканування Клубної картки адміністрацією Виконавця.

2.2. Обов’язковою умовою реєстрації Клубної картки є наявність особистої фотографії Замовника, яка робиться адміністрацією Виконавця у момент укладання Договору. Відсутність особистої фотографії Замовника перешкоджає проведенню його ідентифікації і, як наслідок, позбавляє можливості відвідувати Клуб. Фотографія Замовника є одним з головних критеріїв персоніфікації Клубної картки.

2.3. Клубна картка є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами.

2.4. Термін дії Клубної картки необмежений, однак отримання послуг Замовник може здійснювати лише за наявності оплаченого Абонементу.

2.5. Отримана Замовником Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення першої отриманої Замовником Клубної картки входить у вартість Послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої Замовником Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та сплачується ним додатково, згідно з прайс-листом Виконавця.

2.6. Ідентифікатором обсягу замовлених та оплачених Замовником послуг є Абонемент.

2.7. Термін надання послуг починає свій перебіг згідно розкладу занять за умови оплати Абонементу.

2.8. Вартість навчальної програми Замовника складається з двох частин: перша частина – разовий гарантійний платіж, друга – щомісячний платіж.

2.9. При підписанні річної програми (з вересня 2017 року по травень 2018 року) Замовник зобов’язаний внести гарантійний платіж у розмірі 2-ох місяців надання послуг Виконавцем. Цей гарантійний платіж може бути використаний Виконавцем у випадку безпідставної відмови Замовника від участі або від оплати участі в навчальній програмі до її закінчення, а також щомісячно сплачувати щомісячні платежі. Замовник вносить гарантійний внесок у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.10. Після закінчення терміну, визначеного згідно оплаченого Абонементу, послуги Виконавцем Замовнику не надаються, вважається, що послуги Замовником спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав послуги належним чином та у повному обсязі. Якщо Замовник бажає надалі користуватися послугами наданими Виконавцем, повинен оплатити послуги згідно з прайс-листом Виконавя на новий строк.

2.11. Години відвідування Клубу Замовником встановлюються відповідно до розкладу роботи Клубу з урахуванням виду оплаченого Абонементу.

2.12. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця заздалегідь повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному стенді (куточку споживача) Клубу та/або на офіційному сайті Клубу, окрім випадків, які не залежать від волі Виконавця.

2.13. Санітарні дні запроваджуються Виконавцем для проведення у Клубі необхідних санітарно-технічних заходів, а також інших заходів, проведення яких у присутності відвідувачів, на думку Виконавця, є недоцільним. Кількість санітарних днів у році не може сумарно перевищувати трьох календарних днів.

2.14. Заради підтримки належного рівня обслуговування Виконавець залишає за собою право закривати окремі території Клубу або зупиняти роботу обладнання для проведення планових профілактичних робіт.

2.15. Конкретні дати, під час яких будуть проводитися санітарно-технічні та інші заходи в Клубі, у кожному конкретному випадку визначаються Виконавцем та доводяться до відома Замовника завчасно, шляхом вивішування оголошення на інформаційному стенді (куточку споживача) та/або на офіційному сайті Клубу.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов'язаний:

3.1.1. Передати Замовнику Клубну картку у порядку та на умовах, передбачених цим Договором, і надати Замовнику в повному обсязі послуги, надання яких передбачено цим Договором, при пред’явленні Клубної картки та оплати Абонементу.

3.1.2. Надавати послуги особисто. Виконавець залишає за собою право залучати до надання послуг третіх осіб, що спеціалізуються на наданні послуг даного виду, з метою збереження належної якості послуг.

3.1.3. Виконавець гарантує, в разі виникнення необхідності, організацію екстреного виклику спеціальних служб м. Чернігова (рятувальних, медичних тощо).

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Вимагати від Замовника сплати вартості послуг відповідно до обраного їх виду та обсягу, що визначені у Додатку № 2.

3.2.2. Вимагати від Замовника дотримання усіх вимог цього Договору та Правил клубу.

3.2.3. Зробити зауваження Замовнику у разі порушення ним Договору, Правил клубу, вказати на підстави такого порушення і скласти Акт про порушення Замовником Договору, або Акт про факт нанесення шкоди майну (надалі разом - Акти).

Акти мають бути складені комісією у складі не менш ніж 1 (однієї) уповноваженої особи Виконавця та 2 (двох) незалежних осіб. Для підписання Акту викликається уповноважений представник Замовника (батько/мати/опікун). У разі якщо Замовник відмовився від підписання Актів, Акти вважаються дійсними за умови дотримання процедури їх складання, передбаченої даним пунктом. З моменту набрання чинності Актів, тобто з моменту їх підписання комісією, Замовник несе відповідальність, у тому числі, але не виключно, матеріальну, передбачену даним Договором, Правилами та чинним законодавством України. У разі якщо порушення сталось 1 (один) і більше рази (в залежності від тяжкості порушення, що встановлюється за особистим переконанням Виконавця) – позбавити права відвідувати Клуб без повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за цим Договором.

3.2.4.  Без попереднього сповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, змінювати прайс-лист.

3.2.5. Здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Клубу та прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики).

3.2.6. Використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях).

3.2.7. Інші права передбачені цим Договором та законодавством України.

3.3. Замовник зобов'язаний:

3.3.1. Пройти щорічний медичний огляд у лікаря, про що надати довідку (форма № 073) Виконавцю для  отримання допуску на відвідування навчальної програми у Клубі.

3.3.2. Сплатити вартість послуг згідно умов цього Договору, що зазначена у прайс-листі Виконавця, в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

3.3.3. Дотримуватися режиму роботи Клубу та Правил клубу на території Клубу, які затверджені Виконавцем та наведені в Додатку № 1.

3.3.4. Дотримуватись на території Клубу норм моралі, громадського порядку і правил гігієни.

3.3.5. Шанобливо ставитись до відвідувачів і співробітників Клубу, не допускати зі свого боку дій (бездіяльності), які можуть завдати шкоди відвідувачам і співробітникам Клубу.

3.3.6. Дбайливо ставитись до майна Виконавця, не допускати зі свого боку дій, які можуть призвести до знищення або пошкодження майна Виконавця.

3.3.7. Попередити Виконавця про всі особливості організму (алергії, несприйнятливість до їжі, фізичні та психологічні вади, та інше).

3.3.8. Внести гарантійний платіж в обсягах та в порядку визначеному цим Договором.

3.3.9. Використовувати символіку Клубу у вигляді нашивок з логотипом на спортивній формі Замовника під час спортивних змагань з плавання.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Перевіряти обсяг і якість послуг, що надаються Виконавцем, не втручаючись при цьому в його господарську діяльність.

3.4.2. На отримання повної інформації про участь у навчальній програмі.

3.4.3. Змінювати вид та обсяг навчальної програми за попереднім погодженням з Тренером групи Клубу, при цьому вартість послуг може бути змінена в залежності від виду та обсягу навчальної програми.

3.4.4. Використовувати внесений гарантійний платіж в якості оплати послуг Виконавця за  останній місяць участі в навчальній програмі.

3.4.5. Використати заняття, але не більше п’яти, які Замовник пропустив по причині хвороби або участі у змаганнях, протягом додаткового літнього місяця, червня 2018 р. На підтвердження факту хвороби або участі у змаганнях Замовник зобов’язується надати Виконавцю відповідно довідку медичного закладу або довідку установи чи організації, яка організувала такі змагання.

3.4.6. На повернення гарантійного внеску у випадках, визначених цим Договором.

4. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціни за надання послуг згідно умов цього Договору встановлені в залежності від виду і обсягу таких послуг згідно з прайс-листом Виконавця, що діє на момент укладання цього Договору.

4.2. Усі платежі за цим Договором здійснюються в гривнях.

4.3. Сторони домовилися, що оплата послуг Виконавця за цим Договором має бути проведена Замовником на умовах попередньої 100% оплати, в такому випадку Виконавець гарантує збереження вартості послуг за сплачені наперед послуги.

4.4. Річна навчальна програма складається з 9 місяців (з вересня 2017 року по травень 2018 року) і може сплачуватися помісячно з гарантійним внеском. Гарантійний платіж вноситься Замовником до початку участі в навчальній програмі.

4.5. Гарантійний платіж, що складається з вартості першого і останнього місяця навчальної програми, Замовник зобов’язаний сплатити єдиним внеском, розмір якого визначений у прайс-листі Виконавця.

4.6. Оплата щомісячного платежу здійснюється на підставі виставлених рахунків не пізніше 3 числа кожного місяця.

4.7. У разі відмови від річної навчальної програми Замовник може здійснювати оплату помісячно за цінами згідно з прайс-листом Виконавця на місячні програми.

4.8. Сплата Замовником Виконавцю вартості послуг згідно умов цього Договору залежно від форми оплати, найбільш зручної для Замовника, здійснюється одним із таких способів:

• перерахуванням грошових коштів з розрахункового рахунку Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений в реквізитах цього Договору;

• внесенням готівкових коштів у касу;

• за допомогою кредитної картки Замовника.

4.9. У разі придбання Замовником послуг на новий термін, ціни на такі послуги визначаються відповідно до тарифів Виконавця, що діють у день придбання.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Якщо з вини Замовника буде знищено і/або пошкоджено майно Виконавця, Замовник зобов'язується компенсувати Виконавцю його ринкову вартість.

5.2. Якщо Замовник припиняє участь у навчальній програмі до закінчення встановленого терміну її завершення, гарантійний платіж утримується Виконавцем із Замовника та не підлягає поверненню Замовнику.

5.3. За порушення умов цього Договору Замовником, Виконавець залишає за собою право обмеження доступу Замовником в Клуб, тимчасово зупинити надання послуг.

5.4. У випадках не передбачених цим Договором сторони несуть відповідальність у порядку встановленому чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Спори та розбіжності, які можуть у майбутньому виникнути між Сторонами в ході виконання даного Договору, по можливості будуть вирішуватися Сторонами за допомогою переговорів між ними.

6.2. У разі неможливості вирішення спорів за допомогою переговорів, спори підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір припиняє свою дію у наступних випадках:

- у разі закінчення терміну надання послуг згідно оплаченого Абонементу;

- у разі невиконання Виконавцем в повному обсязі своїх зобов'язань перед Замовником;

- якщо Замовником не буде сплачена Виконавцю вартість послуг в порядку, передбаченому цим Договором;

- у разі розірвання Договору за згодою Сторін у порядку, передбаченому п.7.2 Договору;

- у разі розірвання Договору з ініціативи Виконавця в порядку, передбаченому п.7.3 Договору;

- в інших випадках, передбачених законодавством України.

7.2. Сторони можуть розірвати цей Договір за взаємною згодою. У цьому випадку Сторонами  укладається угода про розірвання Договору.

7.3. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір, якщо Замовник не виконує свої обов'язки за цим Договором. У цьому випадку Договір вважається розірваним з того дня, який є наступним після дня отримання Замовником письмового повідомлення від Виконавця про розірвання Договору із зазначенням причин такого розірвання.

7.4. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір до закінчення строку його дії, шляхом повідомлення про це Виконавця за три дні до його розірвання в письмовому вигляді. В такому випадку Замовник зобов’язаний сплатити на користь Виконавця кошти за фактично спожиті послуги та вартість останнього місяця надання послуг  (гарантійний платіж) за договором, у якості  штрафу за односторонню відмову від Договору.

7.5. У всіх випадках розірвання Замовником Договору кошти не повертаються.

7.6. Розірвання цього Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань пов’язаних з розірванням цього Договору та сплати відшкодування передбачених цим Договором.

7.7. Якщо жодна умова розірвання не настала протягом дії Договору, Договір вважається автоматично пролонгованим на той самий строк на умовах, що будуть чинними на період його поновлення.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Умови цього Договору мають однакову обов’язкову силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом укладання у письмовій формі додаткових угод, що скріплюються підписами та печатками (за наявності) Сторін.

8.2. Всі додатки до цього Договору становлять його невід'ємну частину.

8.3. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами Додатку № 2 до цього Договору та/або придбання Абонементу на участь у навчальній програмі.

8.4. Якщо будь-яке положення цього Договору суперечить положенням Правил Клубу, застосовуються положення цього Договору.

8.5. Якщо будь-яке положення цього Договору визнається судом незаконним, недійсним, або таким, примусове виконання якого забезпечити неможливо, то таке положення (в тій мірі, в якій воно недійсне, або не підлягає виконанню) не буде чинним і повинно розглядатись Сторонами як таке, що не міститься в цьому Договорі, при цьому не спричиняючи цим недійсність будь-якого іншого положення цього Договору. Будь-яке положення цього Договору, яке визнане недійсним в частині або таким, що не підлягає виконанню в частині, чи в певній мірі, буде чинним в тій частині чи в тій мірі, яка не визнана недійсною або такою, що не підлягає виконанню. В такому разі Сторони докладатимуть максимум обґрунтованих зусиль для того, щоб замінити недійсне чи таке, що не підлягає виконанню, положення іншим дійсним та таким, що підлягає виконанню, положенням, що має наслідком найбільш близький, наскільки це можливо, результат, запланований положенням, яке визнане недійсним чи таким, що не підлягає виконанню.

8.6. Придбавши та пройшовши процедуру реєстрації Клубної картки Замовник заявляє, що він перебуває при здоровому розумі та ясній пам’яті, діє добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фізичного так і психологічного, розуміє значення своїх дій та їх правові і фактичні наслідки та усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

а) Замовник свідомо погоджується на всі умови Договору;

б) стан здоров'я Замовника дозволяє йому споживати послуги Виконавця у відповідності до цього Договору;

в) він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров’ю, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень), плавання, стрибків у воду;

г) він не має медичних протипоказань для занять спортом, плаванням та свідомо звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з ним на території Клубу;

д) він несе повну відповідальність за правильність вказаних персональних даних, зобов'язується своєчасно повідомляти Виконавця про їх зміну, а у разі неповідомлення - усвідомлює ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Замовник дає свою згоду Виконавцю на здійснення Виконавцем наступних дій відносно персональних даних Замовника: збір, обробку, зберігання, внесення до бази даних Виконавця (у тому числі в електронній базі даних), а також на подальше використання і поширення Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

9.2. Виконавець отримує персональні дані Замовника з відкритих джерел, а також безпосередньо від Замовника в письмових документах, що подаються Замовником на ім'я Виконавця (такі документи власноруч складаються Замовником та/або мають бути підписані Замовником), а також шляхом надання Замовником Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Замовника.

9.3. Виконавець буде здійснювати збір і зберігання персональних даних Замовника на паперових та/або електронних носіях, у тому числі шляхом внесення їх до бази персональних даних Виконавця.

9.4. Виконавець гарантує Замовнику захист його персональних даних, що збираються Виконавцем та зберігаються у базах даних Виконавця відповідно до умов цього Договору від будь-яких можливих випадків незаконного доступу до них з боку третіх осіб.

9.5. Замовник погоджується з тим, що Виконавець може використовувати персональні дані Замовника в тому числі, але не виключно, з метою інформування Замовника про послуги, новини і рекламні пропозиції Клубу та її партнерів за допомогою SMS, електронних повідомлень, MMS, пошти тощо.

9.6. Виконавець гарантує Замовнику, що він надаватиме персональні дані Замовника за запитом третіх осіб, за загальним правилом, за наявності згоди Замовника на передачу його персональних даних третій особі. Винятком із цього правила є випадки, коли чинне законодавство прямо зобов'язує Виконавця надати персональні дані Замовника без необхідності отримання попередньої згоди Замовника.

9.7. Замовник зобов’язується зберігати в таємниці всю інформацію та документи, отримані ним у процесі виконання цього Договору, за винятком інформації та документів, доступних необмеженому колу третіх осіб із офіційних джерел.

  1. АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ „ДЕСНА АКВА СПОРТ”

14017, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 34

код ЄДРПОУ 40634539

р/р 26009500247049 в

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614

Платник єдиного податку ІІІ групи, ставка 5%

Директор

__________________ І.В. Базалінський


                                                                                                                                                  

Додаток № 1

до Договору про надання послуг № _______

від «___» ________ 2017 року

ПРАВИЛА КЛУБУ

1. Вступ

1.1. У Клубі встановлені Правила Клубу (далі – Правила), обов’язкові для Персоналу, Замовників та Гостей Клубу. Пропонуємо Вам уважно ознайомитися з Правилами і неухильно дотримуватися їх.

1.2. Мета Правил — створення найбільш безпечних, оптимально комфортних умов для занять в Клубі та підтримання дружелюбної і доброзичливої атмосфери.

1.3. У разі порушення Правил – Виконавець має право застосувати необхідні заходи оперативного впливу, включаючи право в односторонньому порядку припинити дію Договору.

1.4. Із діючими Правилами Ви завжди маєте можливість ознайомитись на рецепції Клубу.

1.5. Правила можуть бути переглянуті або доповнені Виконавцем. Кожні нові Правила замінюють попередні. Змінені Правила є обов’язковими для всіх Замовників.

1.6. За наслідки, що виникли у разі недотримання цих Правил, Виконавець відповідальності не несе.

2. Загальні правила

2.1. Гість Клубу може переміщуватись по території Клубу тільки у супроводі представника Виконавця, визначеного адміністрацією.

2.2. Виконавець надає Послуги у Клубі у відповідності до розкладу роботи Клубу, який розміщено на інформаційному стенді Клубу або на іншому видному місці, згідно обраного Абонементу.

2.3. Заняття в Клубі необхідно завершувати за 15 хвилин до закінчення роботи та залишати приміщення Клубу не пізніше встановленого часу закінчення роботи Клубу.

2.4. При вході до приміщення Клубу менш, ніж за 1 (одну) годину до встановленого часу закриття, персонал Клубу нагадує Замовникові про максимальний період часу перебування на території Клубу. Допуск до Клубу припиняється за 30 (тридцять) хвилин до закінчення роботи Клубу.

2.5. Виконавець залишає за собою право не частіше, ніж 1 (один) раз на календарний тиждень змінювати розклад роботи Клубу, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному стенді або будь-яким іншим шляхом.

2.6. Прайс-лист у Клубі може бути змінений Виконавцем, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації в Клубі або будь-яким іншим шляхом.

2.7. При використанні Замовником Абонементу, лімітованого кількістю відвідувань, Виконавець не повертає зняте відвідування при неможливості Замовником продовжити отримання Послуги з власної вини та причин.

2.8. Незалежно від причин, дія всіх Абонементів, які наведені в прайс-листі Виконавця, не може бути перенесена або зупинена, в разі якщо користування Послугами було розпочато.

2.9. Клубна картка пред’являється адміністрації Клубу для сканування та ідентифікації Замовника кожного разу, коли останній відвідує Клуб. Персонал Клубу має право вимагати від Замовника пред’явити документ, що посвідчує його особу (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, посвідчення водія, учнівське (студентське) посвідчення, інші документи, які, на переконання адміністрації Клубу, достатні для встановлення особи), а Замовник зобов’язується його пред’явити. У разі невідповідності даних особи, зазначених у документі, даним, зазначеним у Клубній картці, адміністрація Клубу має право вилучити таку Клубну картку до з’ясування усіх обставин, про що складає відповідний акт у 2 (двох) примірниках за підписом особи, яка вилучила Клубну картку.  1 (один) з таких примірників надається особі, яка пред’явила невідповідну Клубну картку. Вилучена Клубна картка залишається в Клубі до з’ясування обставин, що призвели до її вилучення та прийняття рішення у відповідності до вимог Договору.

2.10. Перебуваючи на території Клубу, Замовник повинен поводитись відповідно до загальних правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Клубу, дотримуватись чистоти, правил гігієни та санітарії, пожежної безпеки та не створювати некомфортних умов для інших відвідувачів Клубу. Замовник повинен перебувати в приміщеннях Клубу, окрім вхідної частини, роздягалень та біля рецепції, в змінному взутті або бахілах та мати при собі поліетиленовий пакет для зберігання взуття у шафі.

2.11. Вибір музичного супроводу на території Клубу здійснюється Адміністрацією.

2.12. Для зберігання особистих речей Замовнику надається можливість використовувати сейфи, що розташовані на першому поверсі, або шафи для переодягання, що розташовані в тренувальній зоні, тільки на час перебування в Клубі.

2.13. За будь-яких травматичних пошкоджень, або погіршення самопочуття негайно зверніться до персоналу Клубу за першою допомогою.

2.14. Клієнт повинен самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров’я, за наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також інших протипоказань, - зобов’язаний утриматись від відвідування Клубу і не ставити під загрозу своє життя та здоров’я, а також життя та здоров’я оточуючих.

2.15. Залишаючи приміщення Клубу, Клієнт повинен повернути адміністрації Виконавця ключ від сейфу/шафи для особистих речей, у разі коли цей ключ був отриманий на рецепції, а також будь-які предмети взяті в оренду.

2.16. Окрім існуючих заборон, передбачених чинним законодавством України, на території Клубу Замовнику (у тому числі Гостям клубу) категорично забороняється вчинення таких дій:

1) відео - та фотозйомка без згоди Виконавця;

2) перебування з будь-якими видами зброї без дозволу адміністрації Клубу, носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї;

3) вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів та/або їх аналогів, а також паління;

4) проносити в комерційних цілях у приміщення Клубу свої напої (у т.ч. воду) та спортивне харчування (у т.ч. коктейлі), а також виготовлення, вживання та пригощання інших відвідувачів Клубу власним спортивним харчуванням (у т.ч. коктейлями) на території Клубу;

5) розповсюдження та купівля-продаж спиртних напоїв, наркотичних засобів та/або їх аналогів, будь-яких медикаментів та/або спортивного харчування, та/або біодобавок;

6) проносити на територію Клубу будь-яких тварин;

7) перебування Замовника та/або осіб, за яких він відповідає, у місцях, відведених для персоналу, без запрошення та відома персоналу;

8)  вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;

9) непристойна поведінка та жести;

10) прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації;

11) грубе поводження по відношенню до персоналу та інших відвідувачів Клубу;

12) нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи;

13) використання гучномовних пристроїв, якщо це заважає будь-якій особі, яка перебуває на території Клубу;

14) захаращувати речами лавки і проходи, заважати вільному переміщенню інших відвідувачів і персоналу;

15) залишати особисті речі у приміщеннях, роздягальнях, шафах та ін., після закінчення відвідування;

16) відвідувати Клуб при наявності інфекційних і застудних захворювань, а також медичних протипоказань;

17) передавати свою Клубну картку іншим особам;

18) кидати (різко відпускати не повернувши у початкове положення) спортивний інвентар (штанги (гриф, диски до нього) гантелі, рукоятки тренажерів, ручки для тяги і т. д.), у т.ч. на підлогу;

19) реклама у будь-який спосіб, будь-якої, без виключення, продукції (у т.ч спортивного харчування, тощо) та суб'єктів, що здійснюють її реалізацію, без погодження з Виконавцем. Виконавець, на власний розсуд, має право вимагати оплату такої реклами;

20) перебування дітей віком до 16 років без супроводу особи, що за них відповідає, або тренера.

2.17. За перевищення часу, зазначеного в Абонементі, Клієнт зобов’язаний внести додаткову плату касиру за встановленими тарифами згідно прайс-листа Виконавця.  За відсутності грошових коштів Абонемент у Замовника вилучається. Протягом доби Замовник зобов’язаний здійснити проплату, інакше Абонемент вважатиметься недійсним та анулюється. За пропущені заняття плата не повертається.

3. Правила поведінки на тренувальних територіях

3.1. Вхід на територію для тренувань можливий лише в закритому спортивному змінному одязі та взутті. Під час тренувань верхня частина тіла має бути закрита елементом одягу.

3.2. Користування мобільними телефонами та засобами парфумерії з різкими та/або стійкими запахами на тренувальних територіях заборонені.

3.3. Перед початком занять на тренажерах Замовник зобов’язаний ознайомитись з інструкцією з користування тренажером та чітко виконувати усі рекомендації та вимоги такої інструкції. Інструкції з використання того чи іншого тренажера розміщені на самому тренажері, або знаходяться на інформаційному стенді. У будь-якому випадку Замовник має право проконсультуватись з питання використання тренажера з Тренером.

3.4. Категорично забороняється використовувати тренажер будь-яким іншим способом ніж той, який вказаний у інструкції до тренажеру.

3.5. Категорично забороняється використовувати спортивне обладнання (штанги, гантелі, тренажери та ін.) у спосіб та з навантаженням, що не відповідає його технічним характеристикам (інформацію про технічні характеристики того чи іншого обладнання можливо отримати у персоналу Виконавця).

3.6. Користування тренажерами може бути тимчасово обмежене для проведення профілактичних ремонтних та інших робіт.

3.7. З метою уникнення передчасного зносу, поломок, забезпечення нормального функціонування тренажерів та іншого спорядження Клубу, персоналом Виконавця регулярно здійснюються його профілактичні перевірки. При цьому, з метою змащування окремих вузлів та деталей тренажерів, згідно інструкцій по їх експлуатації, використовуються спеціальні змащувальні засоби.  

Клієнтам та Гостям Клубу забороняється притулятись, чіпати руками, лагодити та ін., рухомі та не рухомі частини тренажерів та іншого спорядження (особливо ті на які нанесено спеціальні змащувальні засоби), що не використовуються для виконання відповідних спортивних вправ, передбачених інструкцією з використання обладнання, оскільки це може призвести до забруднення (ушкодження) окремих частин тіла Замовника, забруднення та псування одягу (у т.ч. одягу інших відвідувачів), за що Виконавець не несе жодної відповідальності, а також  забруднення та псування іншого обладнання та інтер’єру Клубу.

3.8. Якщо Замовник використовує обладнання тренажерного залу більше одного підходу, необхідно бути уважним до інших осіб, які хотіли б скористатися тим же обладнанням. Якщо Ви помітили, що хтось чекає, коли Ви закінчите вправи на тренажері, просимо, першим запропонуйте робити підходи до тренажера по черзі.

3.9. Якщо у Вас виникло питання, як користуватися тим чи іншим тренажером або будь-яке інше питання - звертайтесь до Тренерів, вони завжди Вам допоможуть.

3.10. Під час занять на тренажерах користуйтеся рушником з метою особистої гігієни.

3.11. Перебування дітей віком до 16 років у тренажерному залі без супроводу Тренера, або особи, що за них відповідає, суворо заборонено. Відповідальність за дії дітей, їх стан здоров’я, або шкоду що може бути заподіяна їх здоров’ю, несуть Тренер або особи, що за них відповідають.

3.12. Самостійні заняття дітей в тренажерному залі дозволені з 16 років.

3.13. Після тренування Замовник зобов’язаний прибрати штанги, гантелі та інше незакріплене обладнання та спорядження, які він використовував у процесі отримання Послуг, на спеціально визначені для них місця.

3.14. Забороняється виносити спортивне обладнання та інвентар із залів, в якому такий інвентар знаходиться.  

3.15.  Забороняється притулятись до дзеркал, що використовуються в інтер’єрі Клубу, а також виконання тих чи інших вправ (дій), що можуть призвести до пошкодження/псування інтер’єру Клубу (у т.ч. дзеркал, підлоги, стін, стелі, елементів освітлення, вентиляції, тощо) у спосіб, не передбачений відповідними інструкціями до обладнання, або в безпосередній близькості до предметів інтер’єру. У разі пошкодження/псування предметів інтер’єру Клубу, Замовник несе відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

3.16. Персонал Виконавця, Тренери мають право зробити зауваження Замовникові та зупинити виконання ним тієї чи іншої спортивної вправи (у т.ч. що виконується за допомогою спортивного обладнання) якщо вважають, що подальше виконання цієї вправи може загрожувати життю та здоров’ю Замовника та інших відвідувачів Клубу та/або може призвести до пошкодження майна Виконавця. У разі, якщо Замовник не реагуватиме на відповідне зауваження та продовжуватиме виконання наведеної вище вправи, Виконавець, в односторонньому порядку має право негайно розірвати з таким Замовником Публічний Договір та, за відсутності інших порушень Договору з боку Замовника, повернути останньому грошові кошти за невикористану частину Абонементу.

3.17. За усі негативні наслідки, що можуть трапитись у зв’язку з порушенням вимог цього Розділу, у т.ч. відносно інших Клієнтів (Гостей) Клубу, Виконавець жодної відповідальності не несе.

4. Правила відвідування плавального басейну

4.1. При відвідуванні плавального басейну необхідно:

1) мати купальний костюм, плавальну шапочку, рушник і гумові сланці, предмети гігієни (мочалка, мило);

2) поголитися та відмовитися від користування косметичними засобами, духами;

3) перед виходом до басейну ретельно, не вдягаючи купальний костюм, прийняти душ з використанням мила та мочалки.

4) перед виходом до басейну обов’язково  завітати до туалетної кімнати для запобігання забруднення води.

4.2. Вихід до басейну здійснювати у купальному костюмі.

4.3. При заняттях на воді необхідно дотримуватися правил особистої безпеки на воді та наступних вимог:

4.3.1. Перед тим, як приступити до плавання необхідно оцінити обстановку (кількість осіб на кожній з доріжок, швидкість плавання на доріжках, проведення персональних тренувань).

4.3.2. Обрати доріжку для плавання.

Основний критерій при виборі доріжки - швидкість плавання. Крайні доріжки призначені для новачків і плаваючих у повільному темпі, а також для дітей, центральні доріжки - для найшвидших і досвідчених плавців.

Вибір доріжки для плавання здійснюється з урахуванням Ваших можливостей і навичок, де займаються плавці приблизно однакового з Вашим рівнем підготовки.

4.3.3. Дотримуватись правил водного руху - проти годинникової стрілки (по правій стороні).

4.3.4. Дотримуватись правил обгону: обгін завжди відбувається з лівого боку від обганяємого. Якщо є намір обігнати, спочатку необіхдно переконатися, що ніхто не пливе Вам назустріч, місця для обгону досить і під час обгону не відбудеться зіткнення з іншим плавцем.

4.3.5. При плаванні слід орієнтуватися на розмітку басейну.

4.3.6. Перепочинок у ході тренування необхідно здійснювати не заважаючи руху інших плавців у кутку доріжки.

4.3.7. Стартування з тумб здійснюйте попередньо оцінивши ситуацію на доріжці.

4.3.8. Жувальна гумка неприпустима під час занять на воді.

4.3.9. Пірнання з вишки здійснювати лише з дозволу Тренера, під його наглядом та керівництом.

4.4. Самостійне відвідування басейну дозволяється дітям з 16 років. Діти до 16 років відвідують басейн у супроводі тренера або особи, що за них відповідає. Діти до 2-х років повинні обов'язково бути одягненими в памперс для басейну.

4.5. При участі в навчальній програмі зі спортивного плавання „Академія плавання” діти до 16 років здійснюють вихід до та з басейну лише з дозволу Тренера та зобов’язані виконувати його вимоги, в межах навчальної програми та з інтересів власної безпеки, під час перебування у басейні, зокрема дотримуватися дисципліни, запровадженої Тренером.

4.6. У плавальному басейні забороняється:

  1. Плавати в стані алкогольного сп'яніння.
  2. Приходити в басейн з відкритими ранами.
  3. Бігати навколо чаші басейну.
  4. Сідати на роздільники доріжок або висіти на них.
  5. Некоректно поводитися на доріжці.
  6. Дітям віком до 16 років плавати в басейні без супроводу Тренера або особи, яка за них відповідає.

4.7. Не рекомендується приходити на заняття натщесерце або відразу після прийому їжі, щоб уникнути поганого самопочуття.

4.8. Якщо Ви відчули озноб або інше нездужання, необхідно вийти з води самостійно або повідомити інструктора, і негайно звернутися до медичного персоналу Клубу.

4.9. Відповідальність за життя та здоров’я дитини віком до 16 років повністю покладається на особу, яка її супроводжує. Особа, що супроводжує дитину, зобов’язана наглядати за нею та забезпечувати їй супровід.

5. Порядок проведення групових занять

5.1. Групові заняття проводяться виключно за розкладом.

5.1.1. Запізнення на групове заняття не являється приводом для зміни розкладу чи формату заняття.

5.1.2. При запізнені на заняття більш, ніж на 10 (десять) хвилин адміністрація Виконавця має право не допустити на заняття дану особу.

5.1.3. Виконавець на власний розсуд, дбаючи виключно про життя та здоров'я Замовника, може надати аргументовану відмову останньому у відвідуванні групових занять, в тому числі, але не виключно, у випадку, якщо відвідування групових занять може негативно вплинути на здоров’я  Замовника.

5.1.4. Розклад групових занять та їх кількість складається на період до 1 (одного) місяця та може змінюватись на розсуд Виконавця з врахуванням побажань відвідувачів.

5.1.5. Забороняється використання мобільних телефонів під час групових занять.

5.1.6. Не раніше ніж за 30 хвилин до початку занять, при скануванні Клубної картки, Замовник отримує від адміністрації Клубу чек (що являється перепусткою на заняття до конкретного Тренера),  яку перед заняттям повинен віддати Тренеру.

5.2. Адміністрація Клубу має право вносити зміни в розклад групових занять, в тому числі, але не виключно, змінювати час та кількість занять, тощо.

5.3. Цими Правилами Виконавець попереджує, а Клієнт усвідомлює та погоджується з тим, що тренувальні зали для групових занять та/або плавальні доріжки мають певну допустиму кількість місць, перевищення якої призводить до створення незручностей для відвідувачів під час проведення занять у групових залах та/або на плавальних доріжках, як наслідок, неповноцінного надання відвідувачам таких видів Послуг. Оскільки будь-яке перевищення допустимої кількості відвідувачів на групових заняттях може спричинити встановлення обмеження для відвідувачів Клубу щодо їх участі у таких групових заняттях, то таке обмеження не може бути розцінене як власна ініціатива Виконавця, за яку Виконавець повинен нести відповідальність, а лише вказує на підвищену популярність такого виду групових занять.

5.4. Учасники навчальної програми «Академія плавання» та відвідувачі групових занять у рамках навчальної програми «Академія плавання» повинні залишати роздягальні не пізніше 15 хвилин після закінчення заняття.

6. Інші умови

6.1. Послуги у Клубі надаються згідно діючого прайс-листа Виконавця. Будь-які інші види платних/безоплатних послуг не передбачені прайс-листом у Клубі не надаються.

6.2. Для одягу слід використовувати шафу в роздягальні.

6.3. Ключ від сейфу/шафи отримується на рецепції Клубу. Замовнику надається виключно один ключ від сейфу/шафи для переодягання, Замовник при знаходжені в Клубі, може користуватися виключно однією шафою для переодягання. Не дозволяється залишати свої речі в шафах після закінчення занять у Клубі (за винятком випадку оренди шафи, при умові наявності зазначеної послуги).

6.3.1. Незалежно від віку, доступ клієнтів, гостей Клубу та осіб за яких вони відповідають в роздягальню протилежної статі категорично заборонений, крім дітей віком до 4 років. Короткострокові вийнятки допускаються під час прибирання роздягалень, поточного їх ремонту та ін., з обов’язковим  попередженням та за дозволом осіб, що на той час там перебувають. (У разі необхідності переодягання дітей ключ від шафи надається у роздягальню відповідно до статі дитини).

6.4. Перед виходом з Клубу ключ від шафи/сейфу необхідно повернути на рецепцію.

6.5. Цінні речі рекомендується зберігати у сейфах, що розміщені на першому поверсі.

6.6. Недоцільно залишати особисті речі, ключі від шафи та від шафи/сейфу для особистих речей без нагляду.

6.7. Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені, викрадені або залишені без нагляду речі Замовника чи осіб, за яких він відповідає (у тому числі з гардеробу, шаф для переодягання та сейфу).

6.8. За втрату ключа від шафи для переодягання або ключа від сейфу стягується штраф згідно з прайс-листом Виконавця.

6.9. У разі блокування Замовником використання шаф/сейфу іншими Клієнтами, шляхом зберігання в ній особистих речей, у період його відсутності в Клубі (за винятком випадку оренди шафи/сейфу, при умові наявності зазначеної Послуги), Замовник зобов’язаний сплатити компенсацію за блокування шафи/сейфу, згідно прайс-листа Виконавця, незалежно від строку блокування.

6.10. Замовник несе матеріальну відповідальність за втрату або пошкодження майна Клубу.

6.11. У разі відмови Замовника від оплати штрафних (фінансових) санкцій, за порушення умов Договору та цих Правил, або відмови його від оплати понаднормового користування послугами Клубу чи оплати користування додатковими послугами, Клуб має право відрахувати суму таких штрафних (фінансових) санкцій (заборгованості) з уже сплачених на користь Клубу коштів Замовником із одночасним пропорційним зменшенням (на суму відрахування) терміну дії Абонемента.

6.12. Виконавець не несе відповідальності за не настання результату, очікуваного Замовником від занять в Клубі.

7. Заключні положення

7.1. Замовник погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються під час реєстрації Клубної картки, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання в рамках чинного законодавства України.

7.2. Замовник усвідомлює та погоджується з такими фактами: що у відповідності до санітарних норм та з метою забезпечення безпечного для здоров’я Клієнта надання послуг, приміщення Клубу потребує періодичного проведення поточного ремонту, внаслідок чого надання Виконавцем послуг може бути тимчасово припинене; що більшість обладнання Клубу (плавальний басейн, тренажери, хамам та інше) мають безперебійний режим роботи, внаслідок чого потребують періодичної профілактики з метою запобігання подальшого їх виходу з ладу, тому проведення вищезазначених заходів не впливає на строк дії абонемента Клієнта.

7.3. Замовник усвідомлює, що Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, в тому числі, але не виключно, державних органів та осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Клуб, що призвели до негативних наслідків, в тому числі відсутності гарячого тепло/водопостачання в Клубі, тощо.

7.4. Замовник погоджується з тим, що авто-, мототранспорт/велосипед Клієнта, залишений на парковці/машиномісці, не вважається переданим на зберігання Виконавцю.

7.5. Клієнт проінформований, усвідомлює та погоджується, що Клуб розміщується в будівлі, яка не є власністю Виконавця, внаслідок чого, можлива бездіяльність та/або непередбачувані дії власників будівлі або дії (бездіяльність) третіх осіб, подолання наслідків яких знаходяться поза контролем та волею Виконавця. Такі дії можуть впливати на діяльність Клубу, у тому числі можуть призвести до закриття Клубу або тимчасового припинення можливості Виконавця надавати Послуги.

7.6. Замовник заявляє, що:

а) він свідомо погоджується на всі умови цього Договору та усіх Додатків до нього та зобов’язується їх виконувати;

б) він не має жодних претензій до змісту цього Договору і умови Договору його повністю влаштовують та є справедливими по відношенню до обох Сторін;

в) Клієнт свідомо погоджується з тим, що його участь у всіх тренуваннях, групових заняттях, навчальній програмі зі спортивного плавання „Академія плавання” та інших заходах відбуватиметься на власний розсуд та ризик.

7.7. Укладаючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на використання та обробку його персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від «01» червня 2010 року.

7.8. Укладаючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на проведення фото-, кіно-, теле- та відео-зйомок, що не суперечать чинному законодавству України.

7.9. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору та правомочність даного додатку не потребує додаткового доказування в суді. 

Незнання Правил Клубу, Правил техніки безпеки не звільняє Клієнта від їх виконання!

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ „ДЕСНА АКВА СПОРТ”

14017, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 34

код ЄДРПОУ 40634539

р/р 26009500247049 в

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614

Платник єдиного податку ІІІ групи, ставка 5%

Директор

__________________ І.В. Базалінський