П У Б Л І Ч Н И Й Д О Г О В І Р
про користування матеріально-технічною базою
спортивно-оздоровчого комплексу "ДЕСНА АКВА СПОРТ"
за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 34

                                                    м. Чернігів                                                                                                                                                      “__” ___________2017 року

У даному Договорі терміни використовуються у наступному значенні:

Договір - договір про користування матеріально-технічною базою спортивно-оздоровчого комплексу "ДЕСНА АКВА СПОРТ" за адресою: 14017, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 34, укладений між Виконавцем та Замовником (Клієнтом) на умовах вказаних у Публічній пропозиції.

Публічна пропозиція - розміщення на інформаційному стенді спортивно-оздоровчого комплексу "ДЕСНА АКВА СПОРТ" за адресою: 14017, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 34, та/або офіційному сайті (www.aqua-sport.com.ua) тексту Договору про користування матеріально-технічною базою спортивно-оздоровчого комплексу "ДЕСНА АКВА СПОРТ", який Виконавець зобов'язується укласти з фізичною особою на умовах, викладених у тексті Договору.

Виконавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ДЕСНА АКВА СПОРТ”.

Замовник (Клієнт) - фізична особа, яка отримала Клубну картку, придбала Абонемент, ознайомилась з Договором, Правилами клубу, Правилами техніки безпеки та погодилась їх виконувати, надала згоду на обробку своїх персональних даних.

Спортивно-оздоровчий комплекс "ДЕСНА АКВА СПОРТ" (далі - Клуб) - нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: 14017, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 34, обладнане плавальним басейном, фітнес- та тренажерним залами, залом для групових занять, хамамом, масажними кабінетами, тренажерами, іншим спортивним інвентарем та іншим майном, у т.ч. загального та індивідуального користування.

Матеріально-технічна база – окремі частини приміщення в якому розташований Клуб (окрім службових), прилеглі території, плавальний басейн, душові, роздягальні, обладнання фітнес- та тренажерного залів, залу для групових занять, тренажери, інший спортивний інвентар та інше майно Виконавця, у т.ч. загального користування.

Клубна картка – пластикова картка з нанесенням на неї інформації закладу, що надається фізичній особі, після її реєстрації в адміністрації Виконавця,- ідентифікує особу як Замовника Послуг та є виключною перепусткою для проходу на територію Клубу. Клубна картка містить інформацію щодо прізвища, ім’я та по батькові Замовника (які вносяться зі слів Замовника). Фотографія власника, вид та термін дії обраного Абонементу згідно прайс-листа Виконавця зберігається в електронній базі Виконавця.

Послуга – надання у користування фізичним особам матеріально-технічної бази Виконавця для можливості заняття останніми фізичною культурою та спортом, плаванням, згідно оплаченого виду Абонементу, визначеного у Додатку № 3 до Договору або у прайс-листі Виконавця.

Абонемент – електронна інформація, що занесена до комп'ютерної програми Виконавця, та яка містить дані про можливість отримання Послуги протягом визначеного терміну або лімітованої кількості відвідувань зон загального користування за розкладом абонемента.

Тренер, старший тренер, персональний тренер, інструктор - (надалі - Тренер) - фізична особа, Клієнт клубу, яка володіє певними навиками занять з фізичної культури і спорту та з якою Виконавцем укладено відповідний Договір передбачений Цивільним кодексом України.

Прайс-лист — письмовий документ Клубу, який містить у собі перелік та вартість відповідних послуг, предметів, а також розмір фінансових (штрафних) санкцій, які діють у Клубі та можуть бути застосовані до порушника цього Договору, Правил клубу та інших Правил (Інструкцій) що діють у Клубі.

Гість Клубу — будь-яка особа, яка не є Замовником або працівником Виконавця.

Працівники Виконавця (персонал Клубу, адміністрація Клубу) – фізичні особи, що перебувають з Виконавцем у трудових відносинах, або представляють його інтереси у відповідності до чинного законодавства України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір визначає умови відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною офертою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕСНА АКВА СПОРТ" щодо можливості користування матеріально-технічною базою Клубу, яка орендована Виконавцем у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „АГРО СЕРВІС ЦЕНТР” (код ЄДРПОУ 39953606), адресованою фізичним особам, для можливості заняття останніми плаванням, фізичною культурою та різними видами спорту та укласти Договір на викладених нижче умовах. Надалі по тексту Договору Виконавець та Замовник разом називаються Сторони, а кожен окремо – Сторона.

1.2. У Клубі діють Правила клубу (далі - Правила), що визначені у Додатку №1 до цього Договору і виконання яких є обов’язковим для Сторін.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Виконавець надає Замовникові можливість користування матеріально-технічною базою Виконавця у порядку та на умовах, передбачених цим Договором та додатками до нього, а Замовник зобов'язується сплатити Виконавцеві кошти за користування матеріально-технічною базою Клубу, у відповідності з прайс-листом Виконавця, дотримуватись вимог Договору та усіх додатків до нього. Усі додатки до Договору (Правила клубу, Правила техніки безпеки, тощо) є невід’ємною його частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силу.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ

3.1. Згідно статті 633 Цивільного кодексу України даний Договір являється публічним договором.

3.2. Публікація Виконавцем тексту Публічної пропозиції та розміщення тексту Публічної пропозиції на інформаційному стенді у Клубі та/або на офіційному сайті Клубу є пропозицією Виконавця до необмеженого кола фізичних осіб укласти Договір на умовах викладених у тексті Публічної пропозиції.

3.3. Договір укладається шляхом прийняття фізичною особою пропозиції Виконавця укласти Договір на умовах викладених у Публічній пропозиції, текст якої розміщено на інформаційному стенді (куточку споживача) Клубу та/або на офіційному сайті Клубу.

3.4. Фізична особа, яка приймає пропозицію Виконавця укласти Договір, підтверджує, що вона до укладення цього Договору ознайомилась з умовами Публічної пропозиції, Правилами клубу, прайс-листом Виконавця, Правилами техніки безпеки і свідомо без жодного примусу уклала цей Договір.

3.5. Моментом укладення Договору вважається підписання фізичною особою Додатку № 3 до Договору та/або придбання фізичною особою Абонементу на право користування матеріально-технічною базою Виконавця, та/або отримання зареєстрованої Клубної картки. З цього моменту фізична особа є стороною Договору, яка іменується Замовник.

3.6. Публічний договір укладений у такий спосіб має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, особисто підписаному Виконавцем та Замовником.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГИ

4.1. Вартість послуг за цим Договором визначається у Додатку № 3 до Договору, складеного згідно прайс-листа Виконавця. Розрахунки за Договором проводяться у національній валюті, у готівковій або безготівковій формі.

4.2. Доступ у Клуб можливий лише при наявності Клубної картки. При кожному відвідуванні Клубу Замовником з метою отримання Послуг, проводиться обов’язкове сканування Клубної картки адміністрацією Виконавця.

4.3. Обов’язковою умовою реєстрації Клубної картки є наявність особистої фотографії Замовника, яка робиться адміністрацією Виконавця у момент укладання Договору. Відсутність особистої фотографії Замовника перешкоджає проведенню його ідентифікації і, як наслідок, позбавляє можливості відвідувати Клуб. Фотографія Замовника є одним із головних критеріїв персоніфікації Клубної картки.

4.4. Клубна картка є індивідуальною, її використання не може бути здійснено іншими особами.

4.5. Термін дії Клубної картки необмежений, однак користування матеріально-технічною базою Клубу Замовник може здійснювати лише за наявності оплаченого Абонементу згідно прайс-листа Виконавця.

4.6. Отримана Замовником Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення першої отриманої Замовником Клубної картки входить у вартість Послуг за цим Договором. Додаткове виготовлення втраченої Замовником Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та сплачується ним додатково, згідно з прайс-листом Виконавця.

4.7. У разі закінчення строку дії Абонементу, який передбачено діючим прайс-листом, вважається, що Послуги Замовником спожиті, а Виконавець вважається таким, що надав Послуги належним чином та у повному обсязі.

4.8. Години відвідування Клубу Замовником встановлюються відповідно до розкладу роботи Клубу з урахуванням виду оплаченого Абонементу згідно прайс-листа Виконавця.

4.9. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу. Про такі зміни розкладу адміністрація Виконавця заздалегідь повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному стенді (куточку споживача) Клубу, окрім випадків, які не залежать від волі Виконавця.

4.10. Усі додаткові послуги сплачуються Замовником згідно прайс-листа Виконавця.

4.11. Термін надання послуг починає свій перебіг з моменту оплати Абонементу або з дня першого візиту Замовника, в залежності від обраного Абонемента. Якщо Замовник не здійснює свій перший візит за Абонементом упродовж перших трьох місяців, Абонемент стартує автоматично.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов`язаний: 1) на підтвердження права Замовника відвідувати Клуб оформити та надати Замовникові Клубну картку; 2) надавати Замовникові можливість користуватись майном Клубу у порядку передбаченому цим Договором та Правилами; 3) утримувати Клуб у належному санітарно-гігієнічному стані; 4) забезпечити належне функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень призначених для користування Замовником; 5) повернути кошти Замовнику, сплачені ним за Послуги в наступних випадках: а) незалежно від причини, протягом 14 днів після оплати, якщо користування Послугою не було розпочато - кошти повертаються в повному обсязі; б) незалежно від причини, протягом 14 днів після оплати, якщо користування Послугою було розпочато, але використано не більше одного заняття - кошти повертаються з вирахуванням кількості відвідувань за вартістю гостьового відвідування. Для повернення коштів, Замовнику необхідно подати відповідну заяву до адміністрації Виконавця та пред'явити свій паспорт (у деяких випадках, на вимогу представника Виконавця, надати документ, що підтверджує оплату послуг).

5.2. Виконавець має право:
1) вимагати від Замовника сплати вартості Послуг відповідно до обраного Абонементу згідно прайс-листа Виконавця, а також вартості додаткових послуг;
2) вимагати від Замовника дотримання усіх вимог цього Договору та Правил клубу;
3) зробити зауваження Замовнику у разі порушення ним Договору, Правил, вказати на підстави такого порушення і скласти Акт про порушення Замовником Договору, або Акт про факт нанесення шкоди майну (надалі разом - Акти). Акти мають бути складені комісією у складі не менш ніж 1 (однієї) уповноваженої особи Виконавця та 2 (двох) незалежних осіб. У разі якщо Замовник відмовився від підписання Актів, Акти вважаються дійсними за умови дотримання процедури їх складання, передбаченої даним пунктом. З моменту набрання чинності Актів, тобто з моменту їх підписання комісією, Замовник несе відповідальність, у тому числі, але не виключно, матеріальну, передбачену даним Договором, Правилами та чинним законодавством України. У разі якщо порушення сталось 1 (один) і більше рази (в залежності від тяжкості порушення, що встановлюється за особистим переконанням Виконавця) – позбавити права відвідувати Клуб без повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за цим Договором;
4) не допускати Замовника до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд Замовника дає працівникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння, або під впливом дії будь-якої наркотичної речовини, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію і свідомість Замовника, і якщо обставини, перелічені у цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;
5) на власний розсуд відмовити фізичній особі в укладенні Договору, або ініціювати припинення надання Послуг Замовникові, про що повідомити останнього та, за наявності підстав, вжити заходів щодо повернення йому коштів за невикористаний Абонемент, у порядку передбаченому цим Договором. У випадку припинення надання Послуг Замовникові з підстав порушення останнім умов цього Договору та додатків до нього, - кошти за невикористані Послуги Замовнику не повертаються;
6) в односторонньому порядку вносити зміни в будь-який час на свій розсуд до даної Оферти, Правил, Прайс-листа, тощо. Такі зміни набирають чинності з часу розміщення зміненого тексту на інформаційному стенді Клубу та/або на офіційному сайті Клубу. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти, спричиняє внесення таких змін до Договору, і такі зміни до Договору набирають чинності одночасно із внесенням змін в Оферті;
7) змінювати діючий розклад групових занять в односторонньому порядку, додавати або видаляти заняття з оповіщенням про це шляхом вивішування нових розкладів на інформаційних стендах та/або на сайті за 1 добу до набрання ними чинності;
8) без попереднього сповіщення встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, змінювати прайс-лист;
9) запроваджувати санітарні дні для проведення на території Клубу необхідних санітарно-технічних заходів, а також інших заходів, проведення яких у присутності відвідувачів, на думку Виконавця, є недоцільним; обмежувати використання будь-якого тренажера або обладнання для проведення профілактичної або ремонтної роботи з ним. Конкретні дати, під час яких будуть проводитися санітарно-технічні та інші заходи в Клубі, у кожному конкретному випадку визначаються Виконавцем та доводяться до відома Замовника завчасно, шляхом вивішування оголошення на інформаційному стенді (куточку споживача);
10) здійснювати відео та аудіо нагляд у приміщеннях Клубу та прилеглих територіях, а також відео та аудіо фіксацію усіх дій Персоналу та відвідувачів Клубу, без окремої згоди останніх (з урахуванням норм моралі та етики);
11) використовувати результати відео та аудіо фіксації у відповідності до чинного законодавства України (у т.ч. як докази у будь-яких спірних питаннях);
12) інші права передбачені цим Договором та законодавством України.

5.3. Замовник зобов’язується:
1) завчасно та у повному обсязі оплатити вартість Послуг за цим Договором (у т.ч. додаткових), які передбачені прайс-листом Виконавця;
2) повідомити співробітникам Виконавця достовірну інформацію щодо анкетних та контактних даних (ПІБ, № телефону, віку, тощо), а також інформацію про можливі протипоказання (стан здоров’я та ін.) щодо отримання Послуг;
3) відвідувати Клуб лише при пред’явленні Клубної картки, а у разі її втрати - відновити за додаткову плату, згідно діючого прайс-листа;
4) не передавати Клубну картку іншим особам для її використання в Клубі;
5) відвідувати Клуб у межах його робочого часу згідно з графіком його роботи;
6) охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Виконавця;
7) самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;
8) нести відповідальність, матеріальну та/або нематеріальну, за шкоду нанесену майну Виконавця, або майну третіх осіб, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу;
9) дотримуватись умов цього Договору, додатків до нього, загальноприйнятих правил етики, культури спілкування та норм чинного законодавства України.

5.4 Замовник має право:
1) отримувати Послуги у порядку та на умовах передбачених цим Договором, Правилами Клубу та видом Абонементу, визначеного у Додатку № 3, який обрав Замовник;
2) користуватись додатковими послугами згідно прайс-листа Виконавця;
3) вимагати від Виконавця виконувати його обов’язки за цим Договором;
4) отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;
5) на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання цього Договору і вжиття всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;
6) під час споживання Послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців, які володіють певними знаннями та навиками щодо занять фізичною культурою та різними видами спорту – Тренерів.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Строк дії Договору збігається зі строком дії придбаного Замовником Абонемента, визначеного у Додатку № 3. Абонемент на місяць діє протягом терміну, що дорівнює кількості днів місяця поточного року в якому його було придбано.

6.2. Договір вважається пролонгованим у випадку придбання Замовником Абонемента на наступний строк. Кількість пролонгувань необмежена.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом тридцяти календарних днів, він вирішується у судовому порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України.

7.3. Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце при отриманні Замовником Послуг, у т.ч. пов’язані зі станом здоров’я, якщо такі стались не з вини Виконавця.

7.4. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками.

7.5. Виконавець не несе відповідальності за незручності в отриманні Замовником Послуг (у т.ч. з технічних причин), які стались не з вини Виконавця, або які останній не міг передбачити.

7.6. Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-які пошкодження, псування, забруднення майна (особистих речей, елементів одягу, власного спортивного спорядження, тощо) Замовника.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Інформація вважається доведеною до відома Замовника, якщо вона розміщена на інформаційному стенді (куточку споживача) Клубу та/або на офіційному сайті Клубу.

8.2. Придбавши та пройшовши процедуру реєстрації Клубної картки, Замовник заявляє, що він перебуває при здоровому розумі та ясній пам’яті, діє добровільно, свідомо та розумно, без впливу обману, помилки, без будь-якого примусу, як фізичного так і психологічного, розуміє значення своїх дій та їх правові і фактичні наслідки та усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:
а) Замовник свідомо погоджується на всі умови Договору;
б) стан здоров'я Замовника дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору;
в) він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров’ю, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень), плавання;
г) він не має медичних протипоказань для занять спортом, плаванням та свідомо звільняє Виконавця від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з ним на території Клубу;
д) він несе повну відповідальність за правильність вказаних персональних даних, зобов'язується своєчасно повідомляти Виконавця про їх зміну, а у разі неповідомлення - усвідомлює ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

8.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

8.5. Усі додатки до Договору є невід’ємною його частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силую.

8.6 Питання не урегульовані даним Договором регулюються чинним законодавством України.

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Замовник дає свою згоду Виконавцю на здійснення Виконавцем наступних дій відносно персональних даних Замовника: збір, обробку, зберігання, внесення до бази даних Виконавця (у тому числі в електронні бази даних), а також на подальше використання і поширення Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

9.2. Виконавець отримує персональні дані Замовника з відкритих джерел, а також безпосередньо від Замовника в письмових документах, що подаються Замовником на ім'я Виконавця (такі документи власноруч складаються Замовником та/або мають бути підписані Замовником), а також шляхом надання Замовником Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Замовника.

9.3. Виконавець буде здійснювати збір і зберігання персональних даних Замовника на паперових та/або електронних носіях, у тому числі шляхом внесення їх до бази персональних даних Виконавця.

9.4. Виконавець гарантує Замовнику захист його персональних даних, що збираються Виконавцем та зберігаються у базах даних Виконавця відповідно до умов цього Договору від будь-яких можливих випадків незаконного доступу до них з боку третіх осіб.

9.5. Замовник погоджується з тим, що Виконавець може використовувати персональні дані Замовника в тому числі, але не виключно, з метою інформування Замовника про послуги, новини і рекламні пропозиції Клубу та її партнерів за допомогою SMS, електронних повідомлень, MMS, пошти тощо.

9.6. Виконавець гарантує Замовнику, що він надаватиме персональні дані Замовника за запитом третіх осіб, за загальним правилом, за наявності згоди Замовника на передачу його персональних даних третій особі. Винятком із цього правила є випадки, коли чинне законодавство прямо зобов'язує Виконавця надати персональні дані Замовника без необхідності отримання попередньої згоди Замовника.

9.7. Замовник зобов’язується зберігати в таємниці всю інформацію та документи, отримані ним у процесі виконання цього Договору, за винятком інформації та документів, доступних необмеженому колу третіх осіб із офіційних джерел.

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ „ДЕСНА АКВА СПОРТ”
14017, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 34
код ЄДРПОУ 40634539
р/р 26009500247049 в
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614
Платник єдиного податку ІІІ групи, ставка 5%

Директор
__________________ І.В. Базалінський

Додаток № 1
до Публічного Договору
про користування матеріально-технічною базою спортивно-оздоровчого комплексу
„ДЕСНА АКВА СПОРТ”
за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 34
від «___» ________ 2017 року


ПРАВИЛА КЛУБУ
1. Вступ

1.1. У Клубі встановлені Правила Клубу (далі – Правила), обов’язкові для Персоналу, Замовників та Гостей Клубу. Пропонуємо Вам уважно ознайомитися з Правилами і неухильно дотримуватися їх.

1.2. Мета Правил — створення найбільш безпечних, оптимально комфортних умов для занять в Клубі та підтримання дружелюбної і доброзичливої атмосфери.

1.3. У разі порушення Правил – Виконавець має право застосувати необхідні заходи оперативного впливу, включаючи право в односторонньому порядку припинити дію Договору.

1.4. Із діючими Правилами Ви завжди маєте можливість ознайомитись на рецепції Клубу.

1.5. Правила можуть бути переглянуті або доповнені Виконавцем. Кожні нові Правила замінюють попередні. Змінені Правила є обов’язковими для всіх Замовників.

1.6. За наслідки, що виникли у разі недотримання цих Правил, Виконавець відповідальності не несе.

2. Загальні правила

2.1. Гість Клубу може переміщуватись по території Клубу тільки у супроводі представника Виконавця, визначеного адміністрацією.

2.2. Виконавець надає Послуги у Клубі у відповідності до розкладу роботи Клубу, який розміщено на інформаційному стенді Клубу або на іншому видному місці, згідно обраного Абонементу.

2.3. Заняття в Клубі необхідно завершувати за 15 хвилин до закінчення роботи та залишати приміщення Клубу не пізніше встановленого часу закінчення роботи Клубу.

2.4. При вході до приміщення Клубу менш, ніж за 1 (одну) годину до встановленого часу закриття, персонал Клубу нагадує Замовникові про максимальний період часу перебування на території Клубу. Допуск до Клубу припиняється за 30 (тридцять) хвилин до закінчення роботи Клубу.

2.5. Виконавець залишає за собою право не частіше, ніж 1 (один) раз на календарний тиждень змінювати розклад роботи Клубу, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на інформаційному стенді або будь-яким іншим шляхом.

2.6. Прайс-лист у Клубі може бути змінений Виконавцем, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації в Клубі або будь-яким іншим шляхом.

2.7. При використанні Замовником Абонементу, лімітованого кількістю відвідувань, Виконавець не повертає зняте відвідування при неможливості Замовником продовжити отримання Послуги з власної вини та причин.

2.8. Незалежно від причин, дія всіх Абонементів, які наведені в прайс-листі Виконавця, не може бути перенесена або зупинена, в разі якщо користування Послугами було розпочато.

2.9. Клубна картка пред’являється адміністрації Клубу для сканування та ідентифікації Замовника кожного разу, коли останній відвідує Клуб. Персонал Клубу має право вимагати від Замовника пред’явити документ, що посвідчує його особу (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, посвідчення водія, учнівське (студентське) посвідчення, інші документи, які, на переконання адміністрації Клубу, достатні для встановлення особи), а Замовник зобов’язується його пред’явити. У разі невідповідності даних особи, зазначених у документі, даним, зазначеним у Клубній картці, адміністрація Клубу має право вилучити таку Клубну картку до з’ясування усіх обставин, про що складає відповідний акт у 2 (двох) примірниках за підписом особи, яка вилучила Клубну картку. 1 (один) з таких примірників надається особі, яка пред’явила невідповідну Клубну картку. Вилучена Клубна картка залишається в Клубі до з’ясування обставин, що призвели до її вилучення та прийняття рішення у відповідності до вимог Договору.

2.10. Перебуваючи на території Клубу, Замовник повинен поводитись відповідно до загальних правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Клубу, дотримуватись чистоти, правил гігієни та санітарії, пожежної безпеки та не створювати некомфортних умов для інших відвідувачів Клубу. Замовник повинен перебувати в приміщеннях Клубу, окрім вхідної частини, роздягалень та біля рецепції, в змінному взутті або бахілах та мати при собі поліетиленовий пакет для зберігання взуття у шафі.

2.11. Вибір музичного супроводу на території Клубу здійснюється Адміністрацією.

2.12. Для зберігання особистих речей Замовнику надається можливість використовувати сейфи, що розташовані на першому поверсі, або шафи, що розташовані в тренувальній зоні, тільки на час перебування в Клубі.

2.13. За будь-яких травматичних пошкоджень, або погіршення самопочуття негайно зверніться до персоналу Клубу за першою допомогою.

2.14. Клієнт повинен самостійно і відповідально контролювати стан свого здоров’я, за наявності хронічних, інфекційних, дерматологічних захворювань, а також інших протипоказань, - зобов’язаний утриматись від відвідування Клубу і не ставити під загрозу своє життя та здоров’я, а також життя та здоров’я оточуючих.

2.15. Залишаючи приміщення Клубу, Клієнт повинен повернути адміністрації Виконавця ключ від сейфу/шафи для особистих речей, у разі коли цей ключ був отриманий на рецепції, а також будь-які предмети, взяті в оренду.

2.16. Окрім існуючих заборон, передбачених чинним законодавством України, на території Клубу Замовнику (у тому числі Гостям клубу) категорично забороняється вчинення таких дій:
1) відео- та фотозйомка без згоди Виконавця;
2) перебування з будь-якими видами зброї без дозволу адміністрації Клубу, носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї;
3) вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів та/або їх аналогів, а також паління;
4) проносити в комерційних цілях у приміщення Клубу свої напої (у т.ч. воду) та спортивне харчування (у т.ч. коктейлі), а також виготовлення, вживання та пригощання інших відвідувачів Клубу власним спортивним харчуванням (у т.ч. коктейлями) на території Клубу;
5) розповсюдження та купівля-продаж спиртних напоїв, наркотичних засобів та/або їх аналогів, будь-яких медикаментів та/або спортивного харчування, та/або біодобавок;
6) проносити на територію Клубу будь-яких тварин;
7) перебування Замовника та/або осіб, за яких він відповідає, у місцях, відведених для персоналу, без запрошення та відома персоналу;
8) вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;
9) непристойна поведінка та жести;
10) прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації;
11) грубе поводження по відношенню до персоналу та інших відвідувачів Клубу;
12) нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи;
13) використання гучномовних пристроїв, якщо це заважає будь-якій особі, яка перебуває на території Клубу;
14) захаращувати речами лавки і проходи, заважати вільному переміщенню інших відвідувачів і персоналу;
15) залишати особисті речі у приміщеннях, роздягальнях, шафах та ін., після закінчення відвідування;
16) відвідувати Клуб при наявності інфекційних і застудних захворювань, а також медичних протипоказань;
17) передавати свою Клубну картку іншим особам;
18) кидати (різко відпускати не повернувши у початкове положення) спортивний інвентар (штанги (гриф, диски до нього) гантелі, рукоятки тренажерів, ручки для тяги і т. д.), у т.ч. на підлогу;
19) реклама у будь-який спосіб, будь-якої, без виключення, продукції (у т.ч спортивного харчування, тощо) та суб'єктів, що здійснюють її реалізацію, без погодження з Виконавцем. Виконавець, на власний розсуд, має право вимагати оплату такої реклами;
20) перебування дітей віком до 16 років без супроводу особи, що за них відповідає, або тренера.

2.17. За перевищення часу, зазначеного в Абонементі, Клієнт зобов’язаний внести додаткову плату в касу за встановленими тарифами згідно прайс-листа Виконавця. За відсутності грошових коштів Абонемент у Замовника вилучається. Протягом доби Замовник зобов’язаний здійснити проплату, інакше Абонемент вважатиметься недійсним та анулюється. За пропущені заняття плата не повертається.

3. Правила поведінки на тренувальних територіях

3.1. Вхід на територію для тренувань можливий лише в закритому спортивному змінному одязі та взутті. Під час тренувань верхня частина тіла має бути закрита елементом одягу.

3.2. Користування мобільними телефонами та засобами парфумерії з різкими та/або стійкими запахами на тренувальних територіях заборонені.

3.3. Перед початком занять на тренажерах Замовник зобов’язаний ознайомитись з інструкцією з користування тренажером та чітко виконувати усі рекомендації та вимоги такої інструкції. Інструкції з використання того чи іншого тренажера розміщені на самому тренажері, або знаходяться на інформаційному стенді. У будь-якому випадку Замовник має право проконсультуватись з питання використання тренажера з Тренером.

3.4. Категорично забороняється використовувати тренажер будь-яким іншим способом ніж той, який вказаний у інструкції до тренажера.

3.5. Категорично забороняється використовувати спортивне обладнання (штанги, гантелі, тренажери та ін.) у спосіб та з навантаженням, що не відповідає його технічним характеристикам (інформацію про технічні характеристики того чи іншого обладнання можливо отримати у персоналу Виконавця).

3.6. Користування тренажерами може бути тимчасово обмежене для проведення профілактичних ремонтних та інших робіт.

3.7. З метою уникнення передчасного зносу, поломок, забезпечення нормального функціонування тренажерів та іншого спорядження Клубу, персоналом Виконавця регулярно здійснюються його профілактичні перевірки. При цьому, з метою змащування окремих вузлів та деталей тренажерів, згідно інструкцій по їх експлуатації, використовуються спеціальні змащувальні засоби. Клієнтам та Гостям Клубу забороняється притулятись, чіпати руками, лагодити та ін., рухомі та не рухомі частини тренажерів та іншого спорядження (особливо ті на які нанесено спеціальні змащувальні засоби), що не використовуються для виконання відповідних спортивних вправ, передбачених інструкцією з використання обладнання, оскільки це може призвести до забруднення (ушкодження) окремих частин тіла Замовника, забруднення та псування одягу (у т.ч. одягу інших відвідувачів), за що Виконавець не несе жодної відповідальності, а також забруднення та псування іншого обладнання та інтер’єру Клубу.

3.8. Якщо Замовник використовує обладнання тренажерного залу більше одного підходу, необхідно бути уважним до інших осіб, які хотіли б скористатися тим же обладнанням. Якщо Ви помітили, що хтось чекає, коли Ви закінчите вправи на тренажері, просимо, першим запропонуйте робити підходи до тренажера по черзі.

3.9. Якщо у Вас виникло питання, як користуватися тим чи іншим тренажером або будь-яке інше питання - звертайтесь до Тренерів, вони завжди Вам допоможуть.

3.10. Під час занять на тренажерах користуйтеся рушником з метою особистої гігієни.

3.11. Перебування дітей віком до 16 років у тренажерному залі без супроводу Тренера, або особи, що за них відповідає, суворо заборонено. Відповідальність за дії дітей, їх стан здоров’я, або шкоду що може бути заподіяна їх здоров’ю, несуть Тренер або особи, що за них відповідають.

3.12. Самостійні заняття дітей в тренажерному залі дозволені з 16 років.

3.13. Після тренування Замовник зобов’язаний прибрати штанги, гантелі та інше незакріплене обладнання та спорядження, які він використовував у процесі отримання Послуг, на спеціально визначені для них місця.

3.14. Забороняється виносити спортивне обладнання та інвентар із залів, в якому такий інвентар знаходиться.

3.15. Забороняється притулятись до дзеркал, що використовуються в інтер’єрі Клубу, а також виконання тих чи інших вправ (дій), що можуть призвести до пошкодження/псування інтер’єру Клубу (у т.ч. дзеркал, підлоги, стін, стелі, елементів освітлення, вентиляції, тощо) у спосіб, не передбачений відповідними інструкціями до обладнання, або в безпосередній близькості до предметів інтер’єру. У разі пошкодження/псування предметів інтер’єру Клубу, Замовник несе відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

3.16. Персонал Виконавця, Тренери мають право зробити зауваження Замовникові та зупинити виконання ним тієї чи іншої спортивної вправи (у т.ч. що виконується за допомогою спортивного обладнання) якщо вважають, що подальше виконання цієї вправи може загрожувати життю та здоров’ю Замовника та інших відвідувачів Клубу та/або може призвести до пошкодження майна Виконавця. У разі, якщо Замовник не реагуватиме на відповідне зауваження та продовжуватиме виконання наведеної вище вправи, Виконавець, в односторонньому порядку має право негайно розірвати з таким Замовником Публічний Договір та, за відсутності інших порушень Договору з боку Замовника, повернути останньому грошові кошти за невикористану частину Абонементу.

3.17. За усі негативні наслідки, що можуть трапитись у зв’язку з порушенням вимог цього Розділу, у т.ч. відносно інших Клієнтів (Гостей) Клубу, Виконавець жодної відповідальності не несе.

4. Правила відвідування плавального басейну

4.1. При відвідуванні плавального басейну необхідно:
1) мати купальний костюм, плавальну шапочку, рушник і гумові сланці, предмети гігієни (мочалка, мило);
2) поголитися та відмовитися від користування косметичними засобами, духами;
3) перед виходом до басейну ретельно, не вдягаючи купальний костюм, прийняти душ з використанням мила та мочалки.
4) перед виходом до басейну обов’язково завітати до туалетної кімнати для запобігання забруднення води.

4.2. Вихід до басейну здійснювати у купальному костюмі.

4.3. При заняттях на воді необхідно дотримуватись наступних вимог:
4.3.1. Перед тим, як приступити до плавання необхідно оцінити обстановку (кількість осіб на кожній з доріжок, швидкість плавання на доріжках, проведення персональних тренувань).
4.3.2. Обрати доріжку для плавання. Основний критерій при виборі доріжки - швидкість плавання. Крайні доріжки призначені для новачків і плаваючих у повільному темпі, а також для дітей, центральні доріжки - для найшвидших і досвідчених плавців. Вибір доріжки для плавання здійснюється з урахуванням Ваших можливостей і навичок, де займаються плавці приблизно однакового з Вашим рівнем підготовки.
4.3.3. Дотримуватись правил водного руху - проти годинникової стрілки (по правій стороні).
4.3.4. Дотримуватись правил обгону: обгін завжди відбувається з лівого боку від обганяємого. Якщо є намір обігнати, спочатку необіхдно переконатися, що ніхто не пливе Вам назустріч, місця для обгону досить і під час обгону не відбудеться зіткнення з іншим плавцем.
4.3.5. При плаванні слід орієнтуватися на розмітку басейну.
4.3.6. Перепочинок у ході тренування необхідно здійснювати не заважаючи руху інших плавців у кутку доріжки.
4.3.7. Стартування з тумб здійснюйте попередньо оцінивши ситуацію на доріжці.
4.3.8. Жувальна гумка неприпустима під час занять на воді.
4.3.9. Пірнання з вишки здійснювати лише з дозволу Тренера (інструктора), під його наглядом та керівництом.

4.4. Відвідування басейну дозволяється дітям з 16 років. Діти до 16 років відвідують басейн у супроводі тренера або особи, що за них відповідає. Діти до 2-х років повинні обов'язково бути одягненими в памперс для басейну.

4.5. При участі в навчальній програмі зі спортивного плавання „Академія плавання” діти до 16 років здійснюють вихід до та з басейну лише з дозволу Тренера та зобов’язані виконувати його вимоги, в межах навчальної програми та з інтересів власної безпеки, під час перебування у басейні, зокрема дотримуватися дисципліни, запровадженої Тренером.

4.6. У плавальному басейні забороняється:
4.6.1. Плавати в стані алкогольного сп'яніння.
4.6.2. Приходити в басейн з відкритими ранами.
4.6.3. Бігати навколо чаші басейну.
4.6.4. Сідати на роздільники доріжок або висіти на них.
4.6.5. Некоректно поводитися на доріжці.
4.6.6. Дітям віком до 16 років плавати в басейні без супроводу Тренера або особи, яка за них відповідає.

4.7. Не рекомендується приходити на заняття натщесерце або відразу після прийому їжі, щоб уникнути поганого самопочуття.

4.8. Якщо Ви відчули озноб або інше нездужання, необхідно вийти з води самостійно або повідомити інструктора, і негайно звернутися до чергового інструктора та/або медичного персоналу Клубу.

4.9. Відповідальність за життя та здоров’я дитини віком до 16 років повністю покладається на особу, яка її супроводжує. Особа, що супроводжує дитину, зобов’язана наглядати за нею та забезпечувати їй супровід.

5. Порядок проведення групових занять

5.1. Групові заняття проводяться виключно за розкладом.
5.1.1. Запізнення на групове заняття не являється приводом для зміни розкладу чи формату заняття.
5.1.2. При запізнені на заняття більш, ніж на 10 (десять) хвилин адміністрація Виконавця має право не допустити на заняття дану особу.
5.1.3. Виконавець на власний розсуд, дбаючи виключно про життя та здоров'я Замовника, може надати аргументовану відмову останньому у відвідуванні групових занять, в тому числі, але не виключно, у випадку, якщо відвідування групових занять може негативно вплинути на здоров’я Замовника.
5.1.4. Розклад групових занять та їх кількість складається на період до 1 (одного) місяця та може змінюватись на розсуд Виконавця з врахуванням побажань відвідувачів.
5.1.5. Забороняється використання мобільних телефонів під час групових занять.
5.1.6. Не раніше ніж за 30 хвилин до початку занять (персональних, групових, у міні-групах), при скануванні Клубної картки, Замовник отримує від адміністрації Клубу чек (що являється перепусткою на групове заняття до конкретного Тренера), який перед заняттям повинен віддати Тренеру.

5.2. Адміністрація Клубу має право вносити зміни в розклад групових занять, в тому числі, але не виключно, змінювати час та кількість занять, тощо.

5.3. Цими Правилами Виконавець попереджує, а Клієнт усвідомлює та погоджується з тим, що тренувальні зали для групових занять та/або плавальні доріжки мають певну допустиму кількість місць, перевищення якої призводить до створення незручностей для відвідувачів під час проведення занять у групових залах та/або на плавальних доріжках, як наслідок, неповноцінного надання відвідувачам таких видів Послуг. Оскільки будь-яке перевищення допустимої кількості відвідувачів на групових заняттях може спричинити встановлення обмеження для відвідувачів Клубу щодо їх участі у таких групових заняттях, то таке обмеження не може бути розцінене як власна ініціатива Виконавця, за яку Виконавець повинен нести відповідальність, а лише вказує на підвищену популярність такого виду групових занять.

6. Інші умови

6.1. Послуги у Клубі надаються згідно діючого прайс-листа Виконавця. Будь-які інші види платних/безоплатних послуг, не передбачені прайс-листом, у Клубі не надаються.

6.2. Для одягу слід використовувати шафу в роздягальні.

6.3. Ключ від шафи отримується на рецепції Клубу. Замовнику надається виключно один ключ від шафи для переодягання, Замовник при знаходжені в Клубі, може користуватися виключно однією шафою для переодягання. Не дозволяється залишати свої речі в шафах після закінчення занять у Клубі (за винятком випадку оренди шафи, при умові наявності зазначеної послуги).
6.3.1. Доступ клієнтів, гостей Клубу та осіб, за яких вони відповідають, у роздягальню протилежної статі категорично заборонений, крім дітей віком до 4 років. Короткострокові вийнятки допускаються під час прибирання роздягалень, поточного їх ремонту та ін., з обов’язковим попередженням та за дозволом осіб, що на той час там перебувають.

6.4. Перед виходом з Клубу ключ від шафи/сейфу необхідно повернути на рецепцію.

6.5. Цінні речі рекомендується зберігати у сейфах, що розміщені на першому поверсі.

6.6. Недоцільно залишати особисті речі, ключі від шафи та від шафи/сейфу для особистих речей без нагляду.

6.7. Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені, викрадені або залишені без нагляду речі Замовника чи осіб, за яких він відповідає (у тому числі з гардеробу, шаф для переодягання та сейфу).

6.8. За втрату ключа від шафи для переодягання або ключа від сейфу стягується штраф згідно з прайс-листом Виконавця.

6.9. У разі блокування Замовником використання шаф/сейфу іншими Клієнтами, шляхом зберігання в ній особистих речей, у період його відсутності в Клубі (за винятком випадку оренди шафи/сейфу, при умові наявності зазначеної Послуги), Замовник зобов’язаний сплатити компенсацію за блокування шафи/сейфу, згідно прайс-листа Виконавця, незалежно від строку блокування.

6.10. Замовник несе матеріальну відповідальність за втрату або пошкодження майна Клубу.

6.11. У разі відмови Замовника від оплати штрафних (фінансових) санкцій, за порушення умов Договору та цих Правил, або відмови його від оплати понаднормового користування послугами Клубу чи оплати користування додатковими послугами, Клуб має право відрахувати суму таких штрафних (фінансових) санкцій (заборгованості) з уже сплачених на користь Клубу коштів Замовником із одночасним пропорційним зменшенням (на суму відрахування) терміну дії Абонемента.

6.12. Виконавець не несе відповідальності за не настання результату, очікуваного Замовником від занять в Клубі.

7. Заключні положення

7.1. Замовник погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються під час реєстрації Клубної картки, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання в рамках чинного законодавства України.

7.2. Замовник усвідомлює та погоджується з такими фактами: що у відповідності до санітарних норм та з метою забезпечення безпечного для здоров’я Клієнта надання послуг, приміщення Клубу потребує періодичного проведення поточного ремонту, внаслідок чого надання Виконавцем послуг може бути тимчасово припинене; що більшість обладнання Клубу (плавальний басейн, тренажери, хамам та інше) мають безперебійний режим роботи, внаслідок чого потребують періодичної профілактики з метою запобігання подальшого їх виходу з ладу, тому проведення вищезазначених заходів не впливає на строк дії абонемента Клієнта.

7.3. Замовник усвідомлює, що Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, в тому числі, але не виключно, державних органів та осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Клуб, що призвели до негативних наслідків, в тому числі відсутності гарячого тепло/водопостачання в Клубі, тощо.

7.4. Замовник погоджується з тим, що авто-, мототранспорт/велосипед Клієнта, залишений на парковці/машиномісці, не вважається переданим на зберігання Виконавцю.

7.5. Клієнт проінформований, усвідомлює та погоджується, що Клуб розміщується в будівлі, яка не є власністю Виконавця, внаслідок чого, можлива бездіяльність та/або непередбачувані дії власників будівлі або дії (бездіяльність) третіх осіб, подолання наслідків яких знаходяться поза контролем та волею Виконавця. Такі дії можуть впливати на діяльність Клубу, у тому числі можуть призвести до закриття Клубу або тимчасового припинення можливості Виконавця надавати Послуги.

7.6. Замовник заявляє, що:
а) він свідомо погоджується на всі умови цього Договору та усіх Додатків до нього та зобов’язується їх виконувати;
б) він не має жодних претензій до змісту цього Договору і умови Договору його повністю влаштовують та є справедливими по відношенню до обох Сторін;
в) Клієнт свідомо погоджується з тим, що його участь у всіх тренуваннях, групових заняттях, навчальній програмі зі спортивного плавання „Академія плавання” та інших заходах відбуватиметься на власний розсуд та ризик.

7.7. Укладаючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на використання та обробку його персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від «01» червня 2010 року.

7.8. Укладаючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на проведення фото-, кіно-, теле- та відео-зйомок, що не суперечать чинному законодавству України.

7.9. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору та правомочність даного додатку не потребує додаткового доказування в суді.

Незнання Правил Клубу, Правил техніки безпеки не звільняє Клієнта від їх виконання!

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ „ДЕСНА АКВА СПОРТ”
14017, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 34
код ЄДРПОУ 40634539
р/р 26009500247049 в
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614
Платник єдиного податку ІІІ групи, ставка 5%

Директор
__________________ І.В. Базалінський

Додаток № 2
до Публічного Договору
про користування матеріально-технічною базою спортивно-оздоровчого комплексу
„ДЕСНА АКВА СПОРТ”
за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 34
від «___» ________ 2017 року

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
1. ПОПЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД

1.1. Перед початком занять рекомендується пройти медичне обстеження. При регулярних заняттях у Клубі можливо загострення хронічних захворювань. Бажано, при різних захворюваннях, проводити тренування під контролем Тренера за індивідуальною програмою. Обов'язкове періодичне медичне обстеження, яке допоможе Вам попередити появу будь-якого ускладнення.

1.2. Перед початком занять у плавальному басейні необхідно надати адміністратору рецепції Клубу медичну довідку про стан здоров’я.

2. РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ДОСТАТНЄ ХАРЧУВАННЯ

2.1. Якщо Ви харчувалися більше ніж за чотири години до тренування, то можливе настання гіпоглікемії (низький рівень глюкози у крові), що може спричинити запаморочення. Якщо Ви не встигли поїсти і все одно бажаєте тренуватися, радимо випити склянку (200-250мл) солодкого чаю (кави) або солодкий сік перед та протягом заняття (ще 200-250мл).

2.2. Не рекомендується приходити на плавальні заняття натщесерце або відразу після прийому їжі, щоб уникнути поганого самопочуття.

3. ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ

3.1. Одяг повинен бути зручний та не перешкоджати виконанню повно амплітудних присідань та нахилів.

3.2. Взуття повинно бути відповідного розміру, краще зі шнурками та з невеликими підборами або без них.

3.3. Слід підтримувати одяг, взуття, купальний костюм чистим як з вимог власної гігієни, так і з поваги до людей, які вас оточують.

4. ЗАГАЛЬНА І СПЕЦІАЛЬНА РОЗМИНКА

4.1. Перед кожним тренуванням необхідна розминка.

4.2. Загальна розминка включає мобілізацію серцевосудинної системи та системи дихання на спеціальних тренажерах, різні махи, нахили та інше, які розігріють та збільшать еластичність м‘язової і сухожильної тканини, а також підготують організм до подальшої роботи.

4.3. Спеціальна розминка виконується перед кожною вправою в 1-2 підходи з вагою, що становить приблизно 50%-70% від Вашої робочої ваги в даній вправі.

5. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ВПРАВ

5.1. Перед початком роботи зі штангами, гантелями, на тренажерах, лавах переконатися в надійній фіксації замків, регулюючих і страхуючих фіксаторів і інших пристосувань. При виявленні несправностей, механічних пошкоджень на тренажерах і пристосуваннях, слід негайно доповісти представнику Виконавця, не намагаючись усунути поломку самостійно.

5.2. Виконання будь-якої нової вправи обов'язково починайте з ваги, яка дозволить Вам зробити не менше 20 повторень у підході. Не поспішайте збільшувати робочу вагу. Обов'язково звертайтесь до Тренера з метою контролю за правильністю техніки виконання вправи. При освоєнні нових вправ, через не побудовану міжм'язову та внутрішньом'язову координацію, можуть трапитися травми, перед усім пошкодження м'язів, зв'язок та сухожиль.

5.3. Виконувати вправи з максимальним навантаженням тільки під наглядом Тренера або партнера. До таких відносяться: присідання зі штангою, жим штанги або гантелей лежачи, жим штанги стоячи або сидячи. Виконувати страховку повинен досвідчений, вміючий правильно страхувати партнер, або Тренер.

5.4. При роботі на тренажерах не дозволяється безконтрольно, різко відпускати ручки, тяги, блоки.

5.5. Особливу увагу необхідно звернути при роботі на наступному обладнанні:
1) лави для горизонтального жиму штанги лежачи, для жиму штанги лежачи під кутом вниз, для жиму штанги лежачи під кутом в гору:
- робота на лавах з вагою близькими до 80% від повторного максимуму виконуються зі страховкою.
2) вертикальна та горизонтальна тяга блоку сидячи, перед початком роботи перевірити:
- стан тросу;
- стан затискачів для тросів;
- надійне кріплення тягових рукояток.
3) стійка для присідань зі штангою:
- присідання виконується над страхувальними підставками.

5.6. Після завершення занять зі штангами, гантелями та іншими спортивним спорядженням, необхідно повернути їх на спеціальні місця згідно встановленого порядку. Забороняється після завершення занять залишати будь-яке знаряддя та предмети на підлозі, тренажерах, підвіконнях. Розбираючи штангу, яка стоїть на стійках, знімайте диски поперемінно (один диск з одного боку, потім, один диск з іншого боку). При виконанні вправ зі штангою користуйтесь замками. Після завершення роботи з штангою або тренажерами, зніміть з них всі диски і покладіть їх у відведені місця.

5.7. При тренуванні на біговій доріжці, потрібно пристебнути кліпсу відключення доріжки при падінні.

5.8. При тренуванні на орбітреку забороняється розвивання високої швидкості при ввімкненому найлегшому (мінімальному) режимі спротиву.

5.9. Пірнання з вишки здійснювати лише з дозволу Тренера, під його наглядом та керівництом.

6. ДОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ МЕТОДИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПІД ЧАС ТРЕНУВАННЯ

6.1. Під час тренувань дотримуйтесь правильної індивідуальної методики. Основним принципом тренувальних занять є послідовність і поступовість нарощування навантажень. Невірний підбір вправ, без урахування власного стану здоров'я, або дуже поспішний допуск до відновлення занять після перенесеного захворювання або травми – вірний шлях до втрати здоров'я.

ПРИ ТРЕНУВАННЯХ У КЛУБІ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОПІНГ

ВИКОНАВЕЦЬ

ТОВ „ДЕСНА АКВА СПОРТ”
14017, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 34
код ЄДРПОУ 40634539
р/р 26009500247049 в
ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", МФО 300614
Платник єдиного податку ІІІ групи, ставка 5%